BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/BXD-HĐXD
V/v: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Bộ Xâydựng được Chính phủgiao chủ trì soạn thảo sửa đổi Luật Xây dựng năm 2003. Để đánh giá những mặt được, mặt chưa được còn hạnchế và tồn tại để đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp vớithực tế và thông lệ quốc tế. Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương báo cáo tình hình triển khai và thực thi Luật Xây dựng theo nhữngnội dung dưới đây:

1. Quy hoạchxây dựng.

2. Dự án đầutư xây dựng công trình:

a) Xác địnhchủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách.

b) Các hìnhthức quản lý dự án (đốivới các loại nguồn vốn).

c) Khảo sát,thiết kế xây dựng.

d) Thi côngxây dựng.

đ) Lựa chọnnhà thầu trong hoạt động xây dựng.

e) Quản lýchi phí đầu tư xây dựng.

g) Quản lý hợpđồng trong hoạt đông xây dựng.

h) Giấy phépxây dựng.

i) Quảnlý điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề HĐXD.

k) Cácý kiến khác.

Báo cáocần nêu cụ thể những mặt được và chưa được, đồng thời đề xuất những nội dung cầnsửa đổi, bổ sung.

Đề nghịUBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết theo những vấnđề gợi ý nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành, Hà Nội,trước ngày 30/3/2013 để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo trình Chính phủ.

(Mọi thôngtin xin liên hệ với bà Nguyễn Thu Hà, ĐTDD: 0989190054)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD (NTH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh