ỦY BAN DÂN TỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 374/UBDT-CSDT
V/v thẩm tra dự thảo Đề án theo Quyết định 755/QĐ-TTg tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ủy ban Dân tộc nhậnđược Công văn số 328/UBND-KTN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnhLạng Sơn đề nghị thẩm tra Đề án thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg (kèm theo dựthảo Đề án). Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

1. Cơ bản nhất trívới Dự thảo Đề án thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiêndự thảo Đề án còn sơ sài đề nghị tỉnh Lạng Sơn bổ sung hoàn thiện Đề án trướckhi phê duyệt.

2. Một số ý kiếngóp ý cho dự thảo Đề án:

2.1. Bổ sung báocáo thuyết minh làm rõ quy trình thủ tục thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởngchính sách, những nội dung Đề án trên địa bàn tỉnh (quy định tại khoản 5 Điều7, Thông tư liên tịch số 04/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013).

2.2. Đề nghị bổsung Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức bình quân diện tích đấtsản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn tỉnh làm cơ sở xác định hộ gia đìnhchưa đủ đất sản xuất (quy định tại khoản 2 Điều 4, Thông tư liên tịch số04/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013).

2.3. Nội dung củaĐề án đề nghị sửa và bổ sung theo trình tự như sau:

- Căn cứ để xâydựng Đề án

- Mục tiêu (mụctiêu chung, mục tiêu cụ thể)

- Đối tượng, phạmvi

- Nguyên tắc thựchiện

- Nội dung chínhsách

- Kết quả rà soát(kết quả rà soát từng nội dung), nhu cầu vốn để thực hiện, phân kỳ vốn để thựchiện...

- Thời gian thựchiện

2.4. Tại phần mụctiêu (mục tiêu cụ thể nên viết theo Quyết định 755/QĐ-TTg )

3. Do ngân sáchTrung ương còn nhiều khó khăn trước mắt chưa đáp ứng với nhu cầu của các địaphương, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, lựa chọn đối tượng thụhưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg đúng với quy định, ưu tiên nhữnghộ, những địa bàn khó khăn hơn thực hiện trước, đảm bảo tính chính xác của sốliệu trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là ý kiếnthẩm tra của Ủy ban Dân tộc về Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nước sinh hoạtcho hộ DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Lạng Sơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, CN (để b/c);
- Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn;
- Website UBDT;
- Lưu VT, CSDT (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Sơn Phước Hoan