VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 374/VPCP-KGVX
V/v xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (văn bản số 9213/BKH-TCTT ngày 27 tháng 11 năm 2009) về việc xây dựng địnhmức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia(MTQG) chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình MTQG giaiđoạn 2006 – 2010 và xây dựng danh mục các Chương trình MTQG giai đoạn 2011 –2015, tổng hợp trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 7.

2. Sau khi Quốc hội thông qua danhmục các Chương trình MTQG giai đoạn 2011 – 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ quản lý Chương trình MTQG tổ chức thẩm địnhcác Chương trình MTQG, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010.

3. Trên cơ sở các Chương trình MTQGđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ quản lý Chương trình MTQG chủ trì,xây dựng định mức và tiêu chí phân bổ vốn các Chương trình MTQG gửi Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ