ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3740/UBND-VX
V/v nâng mức sàn kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành ủy tại Công vănsố 1112-CV/VPTU ngày 20 tháng 7 năm 2011 về nâng mức sàn trị giá mỗi căn nhàtình nghĩa, nhà tình thương;

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Điều chỉnh mức sàn trị giá mỗi căn nhà tìnhnghĩa, nhà tình thương để làm cơ sở vận động và xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhàtình thương trên địa bàn thành phố như sau:

- Nhà tình nghĩa: 50 triệu đồng/căn.

- Nhà tình thương: 25 triệu đồng/căn.

Riêng huyện Cần Giờ và Nhà Bè do chi phí đầu tư caohơn nên mức kinh phí hỗ trợ cho Nhà tình nghĩa là 60 triệu đồng/căn và Nhà tìnhthương là 30 triệu đồng/căn.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tàichính phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban nhândân các quận huyện triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Các Ban HĐND.TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sở ngành thành phố;
- Báo đài thành phố;
- VPUB: CPVP; các Phòng CV;
- Lưu VT (VX-LC).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận