TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37403/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 486/PC-TCT ngày14/5/2015 củaTổng cục Thuế chuyển thư hỏicủa các độc giả trên Cổngthông tin điện tử - Bộ Tài chính, trong đó có độc giả Nguyễn Thị Thúy (sau đâygọi là “Độc giả”) hỏi về tỷ giá ghi trên hóa đơn. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế giá trgia tăng và quảnlý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửađi, bổ sung một số điều của các Nghịđịnh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015):

+ Tại khoản 4 Điều 2 hướng dẫn về tỷ giá, cụ thể:

“3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoạitệ ra đng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thựctế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạchtoán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

- Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chiphí tỷ giá bán ra của Ngân hàng thươngmại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanhtoán ngoại tệ.

- Các trường hợp cụ thể khác thực hiệntheo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng12 năm 2014.”

+ Tại khoản 4 Điều 4 hướng dẫn hiệu lực thi hành như sau:

“4. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứngtừ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định v tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

- Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 của BộTài chínhhướng dẫn thihành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày16/3/2009 và Nghị định s 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điu của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Thông tư s 21 9/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Luật Thuế giá trị gia tăng vàNghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 củaChínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

- Thông tư số 1 56/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành một số điu của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đi, bổsung một s điu của LuậtQuản lý thuế và Nghị định s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, b sung một sđiều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư s 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013,Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư s 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013,Thông tư s 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 và Thông tưsố 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BộTài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.

- Tại Khoản 3 Điều 83 Luật số 17/2008/QH12 ngày03/6/2008 của Quốc hội quy định về áp dụngvănbản quy phạm pháp luật:

“3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùngmột cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đ thì áp dụng quy định của văn bản đượcban hành sau”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả như sau:

- Trường hợp Công ty của Độc giả được phép bán hàng thu ngoại tệ thì khi lậphóa đơn, Công ty ghi tỷ giá trên hóađơn theo tỷ giá mua vào của Ngân hàngthương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 2Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên.

- Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty của Độc giả liên hệ với cơ quan thuếquản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính biết và hướng dẫn độcgiả thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);

- Phòng pháp chế;
-
Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn