BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 3742/BNN-KH
V/v Giao dự toán phí xuất kho hóa chất Sát trùng, vắc xin dự trữ quốc gia năm 2010.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viênThuốc thú y Trung ương

Thực hiện Quyếtđịnh số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉtiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và Quyết định số 2879/QĐ-BTCngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sáchNhà nước năm 2010 và căn cứ tình hình xuất hóa chất sát trùng, vắc xin dự trữquốc gia hỗ trợ cho các tỉnh vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôngiao dự toán phí xuất kho hóa chất sát trùng, vắc xin năm 2010 cho Công ty TNHHmột thành viên Thuốc thú y trung ương là 106.697.831 đồng.

Công ty TNHH mộtthành viên Thuốc thú y trung ương thực hiện việc dự trữ quốc gia theo đúng quyđịnh của Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia, Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 3/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chếquản lý Dự trữ quốc gia và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, Côngty có trách nhiệm tổ chức bảo quản, thường xuyên đảm bảo số lượng, chất lượnghóa chất sát trùng, vắc xin trong kho, xuất ra kịp thời khi có lệnh của Thủtướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo mọi điều kiệnthuận lợi cho địa phương nhận hàng nhanh để khắc phục thiên tai, phòng trừ dịchbệnh./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- T.Cục DTNN (Bộ T/C);
- Vụ Ngân sách (Bộ T/C);
- Vụ Tài chính;
- Lưu VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần