VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3742/VPCP-KTN
V/v cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần Hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 3148/BGTVT-VT ngày 24 tháng 3 năm 2016 và ý kiến Bộ Tài chính (văn bản số 5747/BTC-TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2016) về việc cấp Giấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty c phn Hàng không Lưỡng dụng Ngôi sao Việt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo thực hiện việc thẩm định và trình Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho doanh nghiệp, bảo đảm đúng theo quy định tại Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TC, Q
P, CA, KH&ĐT, TP;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, KTTH, NC, PL; TGĐ Cổng
TTTT;
- Lưu: VT, KTN (3
b)LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục