TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3743/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân

TP.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Kính gửi:

Công ty CP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình
Địa chỉ: 235 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế : 0302158498

Trả lời văn bản số 00431/KTTV-11 ngày18/04/2011 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục thuế TP có ý kiếnnhư sau:

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc tạiKhu kinh tế quy định đối tượng và phạm vi áp dụng:

“Đối tượng được giảm thuế thu nhậpcá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư này là cá nhân bao gồm người Việt Nam vàngười nước ngoài cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam theo quy định của Phápluật thuế, trực tiếp làm việc tại các khu kinh tế, cụ thể:……

Người lao động làm việc cho các tổchức, cá nhân đóng ngoài khu kinh tế, nhưng được cử đến làm việc tại khu kinhtế để thực hiện các hợp đồng kinh tế do tổ chức, cá nhân ký kết với Ban quản lýkhu kinh tế hoặc với các tổ chức, cá nhân có hoạt động đầu tư và sản xuất kinhdoanh trong khu kinh tế….”

Trường hợp Công ty cử người lao độngđến làm việc trực tiếp tại Khu kinh tế Chân Mây - Tỉnh Thừa Thiên Huế (do ThủTướng Chính Phủ quyết định thành lập) để thực hiện hợp đồng nhà thầu phụ Côngty ký với “Liên danh GS Engineering & construction corp và Công ty CP xâydựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình” thi công xây dựng dự án khách sạn Angsanacó địa giới hành chính thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Tỉnh Thừa Thiên Huế thì thunhập phát sinh do trực tiếp làm việc tại Khu kinh tế được giảm 50% số thuế TNCNphải nộp.

Trường hợp Công ty cử người lao độngđến làm việc với “Liên danh GS Engineering & construction corp và Công tyCP xây dựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình” thì không thuộc đối tượng giảm 50%thuế TNCN theo quy định trên.

 Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp Chế
- Phòng kiểm tra số 4
- Lưu: HC, TTHT
684 – 59276 (19/04/2011) vdhien

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga