BỘ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3743/TM-ĐT
V/v Trả lời nhập khẩu đá Granite

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

Công ty liên doanh Gạch men Mỹ Đức
(Mỹ Xuân - huyện Tân Thanh - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 298 MDC/EX-FIN ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Công ty liên doanh về việc đề nghị nhập đá granite và đá thạch anh để tiếp thị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đá granite và đá thạch anh là các sản phẩm tự nhiên, các vùng địa lý khác nhau thì các loại đá này khác nhau, sản phẩm nhập khẩu không bao giờ tương tự như sản phẩm trong nước. Vì vậy, Bộ Thương mại không xem việc Công ty nhập khẩu các sản phẩm này để tiếp thị vì sản phẩm trong nước sẽ không giống sản phẩm nhập khẩu được bán.

Theo lộ trình của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa kỳ thì đến nay chưa mở cửa đối với kinh doanh hàng nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư Hoa kỳ, vì vậy đề nghị Công ty không nhập khẩu đá granite và đá thạch anh để kinh doanh.

Bộ Thương mại thông báo để Công ty biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự