BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3745/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kính gửi:

- Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá;
- Công ty TNHH và thiết bị y tế Đê Vi.

Trả lời công văn số 2708/ĐV ngày27/8/2010 của Công ty TNHH và thiết bị y tế Đê Vi và công văn số 248/KTCT ngày12/7/2010 của Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoá về thuế suất thuếGTGT đối với mặt hàng đồ nội thất ngành y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.11 Mục II Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướngdẫn mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ sau đây:

"Thiết bị, dụng cụ y tế gồmmáy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu chụp dùngđể khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vếtthương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp tim mạch, dụng cụ truyền máu; bơmkim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho ytế khác;

Bông, băng, gạc y tế và băng vệsinh y tế; thuốc phòng bệnh chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làmthuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin sinh phẩm y tế, nước cất để pha chếthuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế".

Tại Điểm 3 Mục II Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "3. Mức thuế suất 10% áp dụngđối với hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 MụcII, Phần B Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêutrên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâunhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại."

Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGTban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chínhphương dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá của Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi, giường bệnh nhân inox; tủ đựng thuốc và dụng cụ inox; tủ đầugiường bệnh nhân inox, tủ đựng thuốc và dụng cụ inox, bàn inox đẩy tiêm haitầng kèm xô đựng chất thải bàn inox để dụng cụ, xe đẩy hàng inox, ghế xoayinox, xe đẩy máy điện tim thuộc nhóm 9402 áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ các hướng dẫn trên thìcác mặt hàng: giường bệnh nhân inox, tủ đầu giường bệnh nhân inox, tủ đựngthuốc và dụng cụ inox, bàn inox đẩy tiêm hai tầng kèm xô đựng chất thải, bàninox để dụng cụ, xe đẩy hàng inox, xe đẩy máy điện tim, ghế xoay inox thuộcdiện áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH và thiết bị y tế Đê Vi và Công ty cổ phần thiết bị vật tư y tế Thanh Hoáđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai