BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3746/BTC-QLN
V/v hạch toán NSNN nguồn viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Theo số liệu thống kê của Bộ Tàichính, nguồn viện trợ không hoàn lại do nước ngoài viện trợ cho phía Việt Namthuộc nguồn thu của ngân sách nhà nước chưa được hạch toán ngân sách nhà nướctương đối lớn. Để đảm bảo việc quyết toán nguồn viện trợ năm 2009, Bộ Tài chínhhướng dẫn việc thực hiện hạch toán ngân sách nhà nước đối với nguồn viện trợkhông hoàn lại như sau:

1. Kéo dài thời hạn ghi thu, ghichi ngân sách nhà nước niên độ 2009 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại đếnhết ngày 30/6/2010 đối với Bộ, ngành trung ương và đến hết ngày 30/4/2010 đốivới các địa phương.

2. Việc kiểm soát chi đối vớicác khoản viện trợ đã kê khai xác nhận viện trợ trong năm 2008 và 2009 để làmcăn cứ hạch toán ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tưsố 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tàichính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu của ngânsách nhà nước và các công văn số 5550/BTC-KBNN ngày 16/4/2009, công văn số 8228/BTC-KBNN ngày 10/6/2009, công văn số 12911/BTC-KBNN ngày 14/9/2009 của BộTài chính.

3. Việc hạch toán ngân sách niênđộ 2010 đối với nguồn viện trợ không hoàn lại thực hiện theo Quyết định 2752/2009/QĐ-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế ghichép, hạch toán kế toán các khoản vay, viện trợ và trả nợ nước ngoài của Chínhphủ trong điều kiện vận hành TABMIS. Chứng từ hạch toán kế toán theo hướng dẫncụ thể của Bộ Tài chính tại văn bản riêng.

Đề nghị các Bộ, địa phương vàcác cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ dự án/đơn vị sử dụng viện trợ khẩn trươngthực hiện kiểm soát chi để cơ quan tài chính có căn cứ ghi thu, ghi chi nguồnviện trợ niên độ 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cáccơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính (Cục Quản nợ và Tài chínhđối ngoại) để kịp thời xem xét và giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC các tỉnh, TP;
- KBNN các tỉnh, TP;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Lưu: VT, QLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà