BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: ông Vũ HữuLào
(Đ/c: Số nhà 22, ngách 264/32 đường Thụy Khuê, phườngThụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố HàNội)

Trả lờiđơn kiến nghị đề ngày 20/7/2015 của ông Vũ Hữu Lào hỏi về chính sách thuế đốivới cá nhân cho thuê nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quyđịnh trước năm 2015 thì chính sách thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh rất phứctạp: thu nhập chịu thuế được xác định theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu theotừng ngành nghề của từng địa phương, sau đó tính giảm trừ gia cảnh, rồi mớitính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Hết năm nếu cá nhân có nhiều nguồnthu nhập thì phải tổng hợp thu nhập từ các nguồn trong năm để quyết toán và xácđịnh số thuế phải nộp thêm hoặc được hoàn của năm tính thuế đó. Các quy địnhtrước năm 2015 như đã nêu làm cho chính sách thuế TNCN đối với hộ kinh doanhtrở nên kém minh bạch, gây khó khăn cho người nộp thuế trong việc tự xác địnhđược số thuế phải nộp, do đó khó giám sát sự thực hiện công vụ của các cán bộthuế.

Theo quyđịnh tại khoản 4, Điều 2Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luậtvề thuế số 71/2015/QH13 thì các quy định về chính sách thuế TNCN đối với hộkinh doanh đã được sửa đổi như sau:

"4.Sửa đổi Điều 10 như sau:

"Điều10. Thuế đối với cá nhân kinh doanh

1.Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từnglĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

2.Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứngdịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hànghóa, dịch vụ. "

Trên thựctế thì khi thay đổi phương pháp tính thuế từ cách tính theo lũy tiến sang cáchtính theo thuế suất toàn phần có thể làm thay đổi (tăng/giảm) mức thuế phải nộpcủa một số cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của Đảngvà Chính phủ về việc cắt giảm thủ tục hành chính về thuế, thực hiện chính sáchthuế đơn giản, công bằng, minh bạch trong cách tính nghĩa vụ thuế. Với cùng mộtmức cho thuê như nhau sẽ có mức nộp thuế như nhau. Điều này sẽ tạo điều kiệnthuận lợi cho người nộp thuế có thể giám sát việc thực hiện của cơ quan thuế cóđúng hay không. Tổng cục Thuế rất mong ông Vũ Hữu Lào tiếp tục đóng góp ý kiếnđể hoàn thiện chính sách thuế đúng chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà nước.

Về chính sách thuế TNCN đối với người có công theo quy địnhcủa Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 thì từ năm 2009 đến nay không có quy định miễngiảm thuế TNCN cho đối tượng là người có công, chỉ quy định các khoản phụ cấp,trợ cấp mà cá nhân nhận được theo quy định của pháp luật đối với người có côngthuộc diện không chịu thuế TNCN.

Tổng cục thuế trả lời để ôngVũ Hữu Lào được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.Hà Nội
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Tạ Thị Phương Lan