VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3747/VPCP-QHQT
V/v tình hình thực hiện các chương trình, dự án vay vn Ngân hàng Thế gii (WB).

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ,Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Bắc Kạn,
Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Yên Bái, Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3082/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 4 năm 2016 về tình hình thực hiện các chương trình, dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với WB tiến hành thủ tục hủy vốn 02 Dự án Quỹ chuẩn bị dự án, Quỹ đầu tư phát triển địa phương đối với số vốn không sử dụng hết.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thông báo cho cơ quan chủ quản 17 dự án còn lại chuẩn bị báo cáo cập nhật tình hình triển khai dự án, khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trước ngày 24 tháng 5 năm 2016;

- Chuẩn bị cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi đầu tháng 6 năm 2016;

- Phối hợp WB và các cơ quan liên quan sớm tổ chức họp kiểm điểm 05 Dự án có vướng mắc lớn trước khi họp Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Vụ TH
, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp