BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/BKHCN-CNC
V/v Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg của TTgCP về việc tăngcường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: UBND Tỉnh Định Biên

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg vềviệc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trân trọng đề nghị Quý Cơ quan báo cáo kết quả, đánh giá tình hình triển khai hoạt động, các đề xuất, kiến nghị đối với các nội dung công việc được giao tại Chỉ thị số 16/CT-TTg để Bộ KH&CN tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Công văn báo cáo đề nghị gửi về Bộ KH&CN, địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (qua Vụ Công nghệ cao) trước ngày 07/12/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Quang Lịch, chuyên viên Vụ Công nghệ cao, ĐT: 0912.969.351, email: [email protected]

Trân trọng cảm ơn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CNC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Đại Dương