CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 375/CP-QHQT
V/v Tiếp nhận tài trợ của Thuỵ Điển, Thuỵ Sĩ, Hà Lan thực hiện Nghiên cứu về Lâm nghiệp, XĐGD và sinh kế nông thôn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại Giao

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 637/BNN-PTLN ngày 24 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn 319 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 1 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận 137.000 USD tài trợ của các nước Thuỵ điển, Thuỵ Sĩ, Hà Lan để thực hiện dự án “nghiên cứu về Lâm nghiệp, xoá đói giảm nghèo và sinh kế nông thôn”, trong đó Thuỵ Điển đóng góp 46.000 USD từ quỹ tư vấn.

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, phê duyệt dự án và thực hiện xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan