BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 375/TCHQ-KTTT
V/v: Không thu thuế GTGT hàng NK phục vụ NCKH

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội
- Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học
(18 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được cáccông văn số 26/VLUD-ĐT ngày 6/7/2004, số 45/VLUD ngày 28/10/2004 và số 54/VLUDngày 30/11/2004 về việc xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị khuếch đại lock-in(Digital Lock-in Amplifier) nhập khẩu để thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụngcác thiết bị và công nghệ tiên tiến trong đo lường, y tế, mã số KC.01.10, đãđược Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăngsố 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtthuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng;

Căn cứ Điểm 4 mục II phần A Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì:

Lô hàng khuếch đại lock-in (DigitalLock-in Amplifier) nhập khẩu để thực hiện đề tài Nghiên cứu ứng dụng các thiếtbị và công nghệ tiên tiến trong đo lường, y tế, mã số KC.01.10, đã được Bộ Khoahọc và Công nghệ phê duyệt, do Công ty TNHH Công nghệ và hệ thống nhập khẩu, ủythác cho Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học, theo tờ khai hàng nhập khẩusố 778/NK /NKD/NBX ngày 12/07/2004 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tếNội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị giatăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hà Nội, Viện Vật lý ứng dụng và thiết bị khoa học biết và thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục;
- Lưu: VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An