VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/VPCP-KGVX
V/v Kế hoạch triển khai Chương trình Methadone giai đoạn 2010 - 2015

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Y tế (tờ trìnhsố 1071/TTr-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2009), Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng -Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mạidâm có ý kiến như sau:

Bộ Y tế nghiên cứu, tiếp thu ý kiếncủa các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh vàXã hội hoàn chỉnh kế hoạch triển khai Chương trình Methadone giai đoạn 2010 -2015 trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt theo thẩm quyền; kết quả báo cáo Phó Thủtướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn matúy, mại dâm trước ngày 25 tháng 01 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Các Bộ: TP, CA, LĐTBXH, KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ