BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3750/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông để đo kiểm

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Kết nối Toàn Cầu tại thành phố Hà Nội
(Địa chỉ: Số 64B Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 010/2013/KNTC-HN ngày 23 tháng4 năm 2013 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Kết nối Toàn Cầu tại thành phố Hà Nộivề việc tạm nhập tái xuất thiết bị viễn thông để đo kiểm, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Chi nhánh Công ty Cổ phần Kết nối ToànCầu tại thành phố Hà Nội được tạm nhập tái xuất 02 thiết bị truyền số liệu đotừ xa, model A1 M2M, mã sản phẩm D109340, D324003 để đo kiểm theo thỏa thuậncho mượn hàng số NK-13-001-VN ký ngày 25 tháng 3 năm 2013 với Công ty Nemko Oy(Phần Lan).

2. Cửa khẩu xuất hàng/nhập hàng: Sân bay Nội Bài.

3. Trong thời gian tạm nhập, trường hợp sử dụng,vận hành thiết bị, Công ty phải được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Trong trường hợp nhập khẩu thiết bị vào ViệtNam, không tái xuất thì phải được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông vàphải thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định hiện hành.

5. Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK(2).tamvm

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh