BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3750/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị quyết số 62/NQ của Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Ngoại giao

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,thời gian qua, BộLao động -Thương binh và Xã hội đã phối hp vớicác Bộ, ngành liên quanthực hiệnnhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ lao động Việt Nam cư trú, làm việcbất hợp pháp ở nước ngoài, trong đóviệc triển khai xử phạt vi phạm hành chínhtheo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày22/8/2013 Chính phủ. Để các biệnpháp, chính sách phát huy hiệu quả hơn nữa, Bộ Lao động - Thương binh vàXãhội đề nghị quý Bộ phối hợpthực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo Cơ quan đại diện Việt Nam tại các địa bàn có nhiều lao độngViệt Nam như Đài Loan, Nhật Bản,Malaysia,... tăng cường công tác thông tintuyên truyn đ người lao động chp hành pháp luật nước sở tại, về nước đúngthời hạn hp đồng và thực hiện xử phạt vi phạmhành chính đối với người laođộng vi phạm theo quy định tại Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Thông tư liêntịchsố 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNGngày 6/12/2013 của Bộ Lao động- Thươngbinh và Xã hội và Bộ Ngoại giao hướngdẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạmhành chính quy định tại Điều 35 của Nghị định số95/2013/NĐ-CP .

2. Chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc triển khai thực hiện Nghịquyết số 62/NQ -CP ngày 07 tháng 9năm 2015 của Chính phủ với các hoạtđộng: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách miễn phạt tiềntheoquy định tại Điều 35, Nghị địnhsố 95/2013/NĐ-CP đối với lao động Việt Namđang cư trú, làm việc bất hợp pháp tạiHàn Quốc tự nguyện về nước (2) Làmviệc với các cơ quan liên quan của Hàn Quốc đề nghị bạn phối hợp cung cấpsốliệu người lao động bt hợp pháp tự nguyện v nước (3) Phi hợp với các các cơquan liên quan trong nước thực hiệnviệc miễn phạt tiền đối với người lao độngđã bị xử phạt vi phạm hành chính tựnguyện về nước.

Trân trọng cảm ơn sự phối hp của quý Bộ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Cục QLLĐNN, TTLĐNN (để t/hiện);
-
Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp