BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3750/TCT-CS
V/v trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

Kínhgửi: Tổng Công ty May10
(Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội)

Về nội dung hỏi của Tổng Công tyMay 10 tại Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Câu hỏi:

Công ty mua nguyên phụ liệu đểsản xuất bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Vậy có đượccoi là doanh thu nội bộ hay không? Có được kê khai thuế GTGT đầu ra và có đượckhấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoạt động đó không?

Trả lời:

Tại điểm 1.3 Mục I, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

"1.3. Đối với hàng hoá,dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng cho, trả thay lương chongười lao động, là giá tính thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặctương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nộibộ là háng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng chotiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếptục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Hàng hoá luân chuyển nội bộ nhưxuất hàng hoá để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quátrình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh không phải tính, nộp thuếGTGT"

Tại điểm 2.4b mục IV Phần BThông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

"2.4. Sử dụng hoá đơn,chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếutặng và tiêu dùng nội bộ;

....

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ đểcho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộthì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn hàng hoá), trên hoá đơn ghi đầy đủ cácchỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho kháchhàng".

Căn cứ hướng dẫn trên, trườnghợp Công ty mua nguyên phụ liệu để sản xuất bảo hộ lao động cho cán bộ côngnhân viên trong Công ty thì hoạt động này là tiêu dùng nội bộ. Khi xuất cho cánbộ công nhân viên trong Công ty thì Công ty phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơnbán hàng) trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơnxuất bán hàng, dịch vụ cho khách hàng, Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGTđầu vào đối với nguyên phụ liệu mua vào phục vụ cho hoạt động này.

Tổng cục Thuế thông báo để đơnvị biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫncụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai