BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3751/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Công ty Honda Việt Nam

Căn cứ câu hỏi củaCông ty Honda Việt Nam tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp khu vực phía Bắc năm2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: "Hóađơn bán hàng đã được đóng dấu treo nhưng phần thủ trưởng đơn vị không có chữ kýcủa người bán hàng được ủy quyền thì hóa đơn đó có được coi là hợp lệ hay không?";

Trả lời: TạiĐiểm 1.2 Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định vềviệc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn quy định:"……….. Trườnghợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủtrưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể ủy quyền cho người bán hàng ký, ghi rõhọ, tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc ủy quyền người ký duyệthóa đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phảiđược đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn.

Căn cứ theo quyđịnh trên, các hóa đơn bán hàng không có chữ ký của người bán là hóa đơn khônghợp lệ. Chữ ký của người bán có thể là của thủ trưởng đơn vị hoặc của ngườiđược ủy quyền theo quy định tại Điểm 1.2 nêu trên.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty Honda Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Cục Thuế Vĩnh Phúc;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai