TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3752/CTHN-VP V/v quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Văn phòng; Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Chi cục Thuế các Quận, Huyện, Thị xã và Khu vực.

Trước những thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và những ca mắc mới vừa ghi nhận tại Hải Dương và Quảng Ninh, Ban chỉ đạo Covid-19 của Thành phố Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp cả ở trong và ngoài nước, để triển khai công tác phòng, chống dịch chủ động, kịp thời. Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, của Thường trực Thành ủy, chỉ đạo của UBND Thành phố và của Cục Thuế TP Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt là Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/02/2021 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

2. Tăng cường việc tuyên truyền, vận động để toàn thể Cán bộ công chức, người lao động hiểu rõ nguy cơ lây nhiễm đối với biến thể mới của virus, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; nâng cao tinh thần tự giác, chủ động, trách nhiệm, tích cực trong việc phòng, chống dịch bệnh; thực hành tốt thông điệp 5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người, hạn chế tổ chức các lễ hội, chủ động thông báo cho cơ quan chức năng nếu biết có trường hợp nhập cảnh trái phép.

3. Kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Cục Thuế và các Chi cục Thuế, bố trí đầy đủ các điều kiện, vật tư để phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên khử khuẩn tại trụ sở đơn vị; khuyến cáo cán bộ, khách đến liên hệ làm việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.

4. Trường hợp Cán bộ công chức, người lao động từ khu vực ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh về Hà Nội từ ngày 14/1/2021 đến nay thì thực hiện cách ly tại nơi lưu trú, liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn và xét nghiệm; đồng thời báo cáo Lãnh đạo đơn vị được biết.

Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế rà soát, tổng hợp và báo cáo thường xuyên Cục Thuế TP Hà Nội qua thông qua Văn phòng về địa chỉ Email của Văn phòng: [email protected]

5. Các đồng chí trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai công tác phòng, chống, dịch bệnh tại đơn vị; rà soát nâng cao chất lượng của Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tại đơn vị; theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh, tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, chịu trách nhiệm khi để các tổ chức, cá nhân của đơn vị vi phạm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Văn phòng là đầu mối tổng hợp chung, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19 kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục, Ban chỉ đạo Covid-19 của Cục và thông tin đến Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế để có những biện pháp phòng chống dịch bệnh kịp thời.

Cục Thuế TP Hà Nội kêu gọi Cán bộ công chức và người lao động ngành thuế thủ đô hãy đoàn kết, chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19.

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị Văn phòng, các Phòng/Chi cục Thuế tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Cục trưởng;
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VP Mnh Hà (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ