BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3752 TCT/CƠ Sở
V/v chính sách thuế đối với hoạt động thuê, kinh doanh bất động sản

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn Thương mại Quốc tế

Trả lời công văn số 12/CV ngày 14/8/2002 của Công ty Tư vấn Thương mại Quốc tế hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động thuê, kinh doanh bất động sản; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Căn cứ điểm 5c, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính và điểm 2a, Điều 5 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì số tiền thuê đất Công ty trả trước một lần cho thời gian 50 năm, bao gồm cả chi phí đền bù đất thuê, có chứng từ hợp pháp, thì số tiền thuê đất và chi phí đền bù công ty đã trả được phân bổ đều vào chi phí kinh doanh của các năm sử dụng đất thuê.

2- Căn cứ điểm 1b, Điều 5 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC (nêu trên) thì cáckhoảnchi phí mua ngoài như: chi phí khảo sát thiết kế, quy hoạch, công nghệ môi trường, có chứng từ hợp pháp, thuộc dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng nhà máy thì được hạch toán vào nguyên giá tài sản cố định của công trình cơ sở hạ tầng để trích khấu hao tài sản cố định vào chi phí kinh doanh theo chế độ quy định.

3- Công ty được cơ quan có thẩm quyền cho phép kinh doanh nhà, khi mua nhà kèm theo quyền sử dụng đất thì giá trị nhà, giá trị quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, đất và các khoản chi phí khác liên quan tới mua, bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất được hạch toán vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh; nếu trong hợp đồng chuyển nhượng nhà đất có thỏa thuận là bên mua phải nộp thay bên bán thuế chuyển quyền sử dụng đất và có chứng từ nộp thuế thì bên nhận quyền sử dụng đất được hạch toán thuế chuyển quyền sử dụng đất và chi phí kinh doanh.

Khi Công ty bán nhà kèm theo chuyển quyền sử dụng đất thì tiền thu được là doanh thu của hoạt động kinh doanh nhà, đất. Các khoản chi phí môi giới, hoa hồng phục vụ cho việc mua bán nhà, đất có chứng từ hợp pháp và theo đúng chế độ quy định thì được hạch toán vào chi phíhd kinh doanh nhà đất theo chế độ.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc