BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3752/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi đối thoại

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Công ty Khí hóa lỏng miền Bắc

Căn cứ câu hỏi củaCông ty Khí hóa lỏng miền Bắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp khu vực phíaBắc năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: "Hànghóa, dịch vụ phát sinh tháng 5 do viết sai hóa đơn thì xuất hóa đơn tháng 6 cóđược không?":

Trả lời: Dodoanh nghiệp không nêu rõ trường hợp viết hóa đơn sai như thế nào (viết saitên, sai giá, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai tiền thanh toán …) nên Tổng cụcThuế trả lời về nguyên tắc như sau:

Trường hợp 1:Hóa đơn chưa xé rời khỏi quyển

Tại Điểm 1.2 MụcVI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính quyđịnh:"Trường hợp viết sai cần hủy bỏ hóa đơn thì gạch chéo để hủy bỏvà không được xé rời khỏi quyển hóa đơn và phải lưu đầy đủ các liên của số hóađơn

Căn cứ theo quyđịnh trên người lập hóa đơn gạch chéo hóa đơn, không xé rời khỏi quyển hóa đơn,và lưu đầy đủ các liên của số hóa đơn này.

Trường hợp 2:Hóa đơn đã được xé rời khỏi quyển

Tại Điểm 1.2 MụcVI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính:"Nhữngtrường hợp hóa đơn đã được xé rời khỏi quyển, sau đó phát hiện sai phải hủy bỏthì tổ chức, cá nhân phải lập biên bản có chữ ký xác nhận của bên mua hàng, bênbán hàng, nếu là tổ chức phải có ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu tổchức; bên mua hàng, bên bán hàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sốhóa đơn hủy bỏ"

Tại Điểm 2.9 MụcIV Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tàichính:"Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ và lậphóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặcghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suấtthuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng vănbản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa mức giá tăng (giảm) theo hóa đơn bánhàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá;lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hóa đơn điều chỉnh mức giáđược điều chỉnh. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không đượcghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ tại hóa đơn số, ký hiệu. Căn cứvào hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua,bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hóa đơn bán ra cao hơnthuế suất quy định, nếu không xác định được người mua thì không được lập hóađơn điều chỉnh thuế GTGT".

Căn cứ vào cácquy định trên, Công ty Khí hóa lỏng miền Bắc và tổ chức, cá nhân mua hàng hóa,dịch vụ lập biên bản hủy hóa đơn sai và lập hóa đơn mới, hóa đơn điều chỉnh.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty Khí hóa lỏng miền Bắc được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế Hà Nội;
- Lưu VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai