BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------------
V/v: về điều tra thu thập số liệu về đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm ngành nông – lâm – thủy sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2012

Kính gửi: ................................................
Thực hiện chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thống kê ngành, nhằm thu thập số liệu kịp thời, trung thực và có hệ thống về đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông – lâm – thủy sản trong khu vực hộ gia đình, trang trại và doanh nghiệp nông lâm – thủy sản theo Luật Thống kê, phục vụ cho việc quản lý chỉ đạo, xây dựng chính sách và lập kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở các cấp.
Bộ Nông nghiệp và PTNT cử đoàn cán bộ công tác thuộc Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp do Ông/bà: ……………………………..làm trưởng đoàn.
Đoàn đến làm với Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố: ……………………………và Sở Nông nghiệp và PTNT để tiến hành điều tra thu thập số liệu, thông tin tại các đơn vị chọn mẫu: hộ gia đình, trang trại và doanh nghiệp nông lâm – thủy sản.
Thời gian làm việc: từ ngày tháng năm 2012 đến ngày tháng năm 2012.
Để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị ……………………. sắp xếp, bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp làm việc với đoàn trong thời gian điều tra thu thập thông tin, số liệu đầu tư, sản xuất, chế biến và tiêu dùng sản phẩm nông – lâm – thủy sản tại địa phương theo thời gian trên.
Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng