BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3753/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010.

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Công ty cổ phần May Đáp Cầu

Về nội dung hỏicủa đơn vị tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Câu hỏi:

Hiện nay tại CTcó một số hóa đơn GTGT do các đại lý vận tải phát hành thu các phí để làm thủtục xuất hàng như: Phí vệ sinh container hộ chủ tàu, phí chứng từ, phí THC hộchủ tàu. Phần thuế suất thuế GTGT phần trăm ghi trên hóa đơn chỉ ghi"xxx" nhưng phần thuế suất này lại bằng 5% tổng cộng tiền chứ khôngphải bằng 5% giá trị tiền hàng. Xin hỏi Tổng cục Thuế BTC phần thuế GTGT 5% nàyCT tôi có được kê khai để hoàn thuế VAT không?

Trả lời:

Tại điểm 1.3 mụcIII phần B và phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT. Trường hợp Công ty cổ phần MayĐáp Cầu có một số hóa đơn GTGT do các đại lý vận tải phát hành thu các phí đểlàm thủ tục xuất hàng như: Phí vệ sinh container hộ chủ tàu, phí chứng từ, phíTHC hộ chủ tàu, có phát sinh thuế GTGT đầu vào thì được kê khai khấu trừ hoặchoàn thuế GTGT theo quy định trên.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế Bắc Ninh;
- Lưu VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai