VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3754/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính

Về đề nghị của Công ty xây dựng Penta-Ocenan tại công văn số CL.Tax.02 ngày 21 tháng 7 năm 2003 về thuế Dự án cải tạo cảng Cái Lân, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, giải quyết và có công văn trả lời cho Công ty. Trường hợp nếu có vướng mắc, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện (xin gửi kèm theo bản sao công văn trên của Công ty xây dựng Penta-Ocean.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy