BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3755/BTC-CST
V/v áp dụng Biểu thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH Trung tâm Thép NS SàiGòn

Trả lời công văn số 01/CV-NS /2010 ngày 06/01/2010 của Côngty về việc áp dụng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 12/11/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 216/2009/TT-BTC quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (có hiệu lực thi hành kể từ ngày01/01/2010) để phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế đã cam kết với WTO, đồng thờicũng sửa đổi những bất cập trong quá trình thực hiện Biểu thuế trước đây quacác thông tin phản ánh của các cơ quan liên quan nhằm tạo thuận lợi cho hoạtđộng xuất nhập khẩu, ngăn chặn các gian lận thương mại. Đối với mặt hàng thépthuộc nhóm 72.10, phân nhóm 7210.90 được sửa đổi như sau:

- Các mã số từ 7210.90.10.10 đến 7210.90.10.90 của Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007được sáp nhập thành mã số 7210.90.10.00; Các mã số từ 7210.90.90.10 đến7210.90.90.90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 được sáp nhập thành mã số 7210.90.90.00 trongDanh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàngchịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Do vậy, các mặt hàng Công ty đã được hướng dẫn phân loại vàomã số 7210.90.10.90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định106/2007/QĐ-BTC thì nay được phân loại vào mã số 7210.90.10.10 theo Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi 2010 ban hành kèm theo Quyết định 216/2009/QĐ-BTC Trường hợphàng hoá có xuất xứ từ Nhật Bản thì mã số chi tiết vẫn thực hiện theo Biểu thuếưu đãi đặc biệt ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2008 - 2012 ban hành kèm theo Thôngtư số 83/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của và Biểu thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam -Nhật Bản ban hành kèm theo Thông tư 158/2009/TT-BTC ngày 6/8/2009 của Bộ Tàichính.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết, liên hệ với đơn vị Hảiquan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Khắc Liêm