BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: NK mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương
Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc làm thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha), xin trao đổi với Quý Cục nội dung cụ thể:
Ngày 18/3/2014 Chi cục hải quan chuyển phát nhanh - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh làm thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha). Theo kết quả kiểm tra thực tế tại Chi cục thì mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha) được đóng trong kiện, mỗi kiện có 6 hộp, trọng lượng 500gr/hộp; thành phần gồm: Nicotine 0,05%, Tar 0%. Với thành phần được mô tả trên đây thì mặt hàng này thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ.
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương thì: “Bộ Công Thương chỉ định Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà theo cơ chế thương mại nhà nước”. Tuy nhiên, Thông tư số 37/2013/TT-BCT không đề cập đến mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha) có thành phần được nêu ở trên.
Để có cơ sở hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương thực hiện, đề nghị Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến về chính sách nhập khẩu và thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha).
Xin nhận lại ý kiến trong ngày 17/4/2014.
Trân trọng sự phối hợp của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh