VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3755/VPCP-KTTH
V/v đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm và Hội nghị Quốc tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Thương mại,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tài chính,
- Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Bộ Thương mại (Tờ trình số 3126/TM-XTTM ngày 16 tháng 7 năm 2003) xin chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm và Hội nghị Quốc tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm và Hội nghị Quốc tế như đề nghị của Bộ Thương mại tại Tờ trình số 3126/TM-XTTM ngày 16 tháng 7 năm 2003. Giao Bộ Thương mại làm chủ đầu tư thực hiện Dự án.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bàn với Bộ Thương mại tìm nguồn vốn và xây dựng công trình đẹp, bền vững.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy