BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3756/BNN-PC
V/v tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệmvụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền quy định tại Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý vănbản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ,cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tổ chức tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục các văn bản quyphạm pháp luật đã ban hành theo thẩm quyền từ ngày 01/11/2009 đến ngày31/10/2010, đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vựcquản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kết quả tự kiểmtra, danh mục văn bản và các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đề nghị gửi vềBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 25/11/2010, để Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Xin trân trọngcảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần