VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------
V/v: Một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và môi trường;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (các văn bản số 301/TTr-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2014 và số 308/BTC-VP ngày 23 tháng 5 năm 2014) về việc bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, tổn thất do hành vi vi phạm pháp luật gây ra tại một số địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu của doanh nghiệp để phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất.
2. Về hỗ trợ người lao động:
a) Đối với người lao động không làm việc trong những ngày từ 12 tháng 5 đến khi trở lại làm việc (trước ngày 25 tháng 5 năm 2014) do doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh nhưng đã sản xuất kinh doanh trở lại, doanh nghiệp chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động và hạch toán khoản tiền lương, tiền công này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
b) Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng sản xuất có khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh trong tháng 6 năm 2014 nhưng do chủ doanh nghiệp chưa quay trở lại để thanh toán tiền lương, tiền công tháng 4 năm 2014 và những ngày đầu tháng 5 năm 2014 cho người lao động, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tạm ứng ngân sách địa phương để xử lý khoản tiền lương, tiền công còn nợ này. Khi chủ doanh nghiệp trở lại, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn trả ngân sách địa phương và hạch toán khoản chi này vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
c) Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng sản xuất và không có khả năng phục hồi sản xuất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2014.
3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Thực hiện giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị thiệt hại, số tiền được giảm tiền thuê đất phù hợp với mức độ thiệt hại.

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

b) Đối với doanh nghiệp bị thiệt hại phải ngừng sản xuất kinh doanh để đầu tư khôi phục lại sản xuất kinh doanh, bao gồm cả trường hợp phải thuê đất, thuê cơ sở vật chất ở địa điểm mới để khôi phục sản xuất, thực hiện hỗ trợ bằng việc ngân sách thoái (hoàn lại) tiền thuê đất đã nộp trước khi ngừng sản xuất kinh doanh và được miễn tiền thuê đất từ năm 2014 (tổng số hoàn, miễn và giải pháp khác không quá số tiền thiệt hại).
c) Đối với doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng bị thiệt hại, thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất theo Thông báo 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ.
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các công ty kinh doanh hạ tầng miễn, giảm phí sử dụng hạ tầng cho doanh nghiệp bị thiệt hại, chi phí này doanh nghiệp được trừ vào tiền thuê đất và không bị loại trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
4. Các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, điều chỉnh để chưa thực hiện kiểm tra, thanh tra đối với những doanh nghiệp bị thiệt hại để doanh nghiệp tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh, trừ trường hợp có nghi vấn hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
5. Đối với những doanh nghiệp bị thiệt hại nặng, bị cháy phải ngừng sản xuất và gặp khó khăn trong đầu tư để phục hồi sản xuất kinh doanh, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với doanh nghiệp đánh giá thiệt hại; xác định khả năng và những khó khăn khi phục hồi sản xuất kinh doanh; nghiên cứu đề xuất các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước ngày 15 tháng 6 năm 2014.
6. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai và Bình Dương thành lập Tổ công tác để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện ngay các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp bị thiệt hại trên địa bàn, nhất là những doanh nghiệp phải ngừng sản xuất kinh doanh; kịp thời xử lý, kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?