VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3758/VPCP-QHQT
V/v Cam kết về dịch vụ ASEAN

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thương mại, Giao thông vận tải, Xây dựng, tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và công nghệ, Bưu chính viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Đồng kính gửi: - Tổng cục Du lịch
- Kiểm toán Nhà nước.

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cam kết dịch vụ với ASEAN (công văn số 4403 BKH/KTĐN ngày 22 tháng 7 năm 2003; và công văn số 4440 BKH/KTĐN ngày 23 tháng 7 năm 2003), Phó Trung tâm Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ, ngành, cơ quan có tên nêu trên khẩn trương nghiên cứu Bản mã số phân loại sản phẩm theo quy định của GATS (CPC) để đăng ký danh mục các ngành/ phân ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ, ngành mình dự kiến sẽ cam kết theo phương thức “ASEAN-X” và phương thức “Phân ngành dịch vụ chung mở rộng”, gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 8 năm 2003; chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bản chào và phương án đàm phán của Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau phiên họp của Ban Điều hành đàm phán về dịch vụ ASEAN lần thứ 33.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Đoàn đàm phán của Chính phủ về việc gia nhập WTO để đảm bảo sự hài hào giữa quá trình tham gia ASEAN với việc chuẩn bị gia nhập WTO.

2. Khi xây dựng phương án đàm phán, các Bộ, ngành có thể lấy mức trần về cam kết dịch vụ với Mỹ trong Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ làm cơ sở đàm phán với ASEAN,

3. Các Bộ: Xây dựng, Tài chính và Tổng cục Du lịch quan tâm sự cán bộ chuyên trách tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban Điều hành đàm phán về dịch vụ ASEAN và chuẩn bị ý kiến của Bộ, ngành mình về các phân ngành dịch vụ chuyên nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định thừa nhận lẫn nhau (MRA).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự