BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2012

Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷlợi 1

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 70/BQL-TĐ ngày22/02/2012 của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 về việc điều chỉnh giáhợp đồng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo Quyết định số 653/QĐ-BNN-XD ngày 02/4/2009 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tiến độ thựchiện năm 2009 các dự án do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1 quản lý đãchấp nhận gia hạn dự án phần đầu mối Hệ thống thuỷ lợi Tắc Giang-Phủ lý tỉnh HàNam đến 30/6/2010 (nguyên nhân khách quan đã được Chủ đầu tư khẳng định trongcông văn số 131/BQL-QL ngày 13/02/2009 gửi Bộ Nông nghiệp & Phát triển nôngthôn về điều chỉnh gia hạn tiến độ Cụm công trình Đầu mối Tắc Giang-Phủ lý); dovậy, đối với khối lượng thi công còn lại được điều chỉnh giá tại thời điểmtháng 6 năm 2010; phương thức và chỉ số giá thực hiện theo quy định tại Điều 8Hợp đồng: CPO/ADB/ICB/TG-PL/PL ngày 25/10/2007 về việc thi công xây dựng góithầu số 8 cụm Công trình Đầu mối Phủ Lý.

Với nội dung trên, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 1tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Lưu VT, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn