CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 376/CP-QHQT
V/v Phê chuẩn Hiệp định vay cho khoản vay Chương trình hỗ trợ thực hiện chương trình tổng thể CCHC do ADB tài trợ.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi :Chủ tịch nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý đã thay mặt Nhà nước ký với Giám đốc văn phòng đại diện Ngân hàng Phát triển châu á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định vay vốn cho Khoản vay Chương trình hỗ trợ thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách Hành chính Việt Nam- Giai đoạn I.

Theo nội dung Hiệp định đã ký, ADB sẽ cho Việt Nam vay 33.657.000 SDR (tương đương 45 triệu USD) từ nguồn vốn ưu đãi ADF, với thời hạn vay là 24 năm (trong đó có 8 năm ân hạn), lãi suất là 1% /năm trong thời gian ân hạn và 1,5%/năm trong những năn sau đó. Khoản vay đã được ADB cho giải ngân làm hai đợt trên cơ sở Việt Nam hoàn thành các điều kiện giải ngân là các cam kết chính sách mà hai bên đã thoả thuận. Đợt 1 giá trị khoảng 15 triệu USD và đợt 2 trị giá khoảng 30 Triệu USD, hai đợt giải ngân cách nhau 18 tháng.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về ký kết thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét quyết định phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB cho Khoản vay Chương trình nói trên./.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan