TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 376/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư TM tài chính quốc tế

Trả lời công văn số 012006/ITF-XNK ngày 12/01/2006 của Công ty về việc nhập khẩu phế liệu thép làm nguyên liệu sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 5, khoản 1c, chương II ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BTNMT ngày 02/04/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thép thu hồi từ việc cắt phá các phương tiện vận tải thuộc loại phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, nếu đủ điều kiện nêu tại Điều 6 Quy định nêu trên.

Thủ tục hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định số 1951/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Đề nghị Công ty liên hệ với Hải quan cửa khẩu, nơi có hàng nhập khẩu để được hướng dẫn làm thủ tục nhập khẩu./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An