BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 376/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hải Dương.
(Đ/c: Số 2, đường Thanh Niên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)
- Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam
(Đ/c: Khu công nghiệp Phúc Điển, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 782/KCN-ĐT ngày 18/10/2012 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dươngvà công văn số 021/2012/ACC-BIVN của Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Namvề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Điểm 6 Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính và Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuếthu nhập doanh nghiệp quy định:

“Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mớicông nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phầnthu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp. Các dự án đầu tư trước năm 2009 đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhậpdoanh nghiệp (theo diện ưu đãi đầu tư mở rộng) thì tiếp tục được hưởng ưu đãicho thời gian còn lại và phần thu nhập tăng thêm của các dự án đầu tư mở rộngđang áp dụng thuế suất 28% được chuyển sang áp dụng thuế suất 25%...”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợpCông ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam thành lập và hoạt động sản xuất kinhdoanh từ năm 2006, năm 2011 Công ty xây dựng thêm nhà máy số 4 và năm 2012 Côngty mua thêm nhà xưởng, máy móc để hình thành nhà máy số 5 thì Công ty đã thựchiện đầu tư mở rộng quy mô vào năm 2011, 2012. Thu nhập tăng thêm từ nhà máy số4 và nhà máy số 5 của Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH Công nghiệp Brother Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn