BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3760/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu máy thu NAVTEX

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH thiết bị điện tử chuyên dụng
(52 Hàng Bài - Hà Nội)

Trả lời công văn số 33/2003/CV ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH thiết bị điện tử chuyên dụng về việc áp mã số thuế mặt hàng máy thu NAVTEX nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 2684 NKD/GL ngày 10 tháng 4 năm 2003 tại Hải quan Thành phố Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về khiếu nại của Công ty liên quan đến thuế nhập khẩu đối với lô hàng nói trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2354/TCHQ-KTT ngày 25 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan đã sao gửi công văn số 2608 TCT/NV3 ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Tổng cục Thuế đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan cửa khẩu Gia Lâm căn cứ các nguyên tắc phân loại quy định tại Thông tư 37/1999/TT /BTC ngày 07 tháng 4 năm 19999 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu, Căn cứ nguyên tắc phân loại hàng hoá của Hệ thống điều hoá (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới và các công văn hướng dẫn nói trên để kiểm tra, đối chiếu và áp mã số đối với hàng hoá thực tế nhập khẩu theo đúng quy định.

Đề nghị Công ty TNHH thiết bị điện tử chuyên dụng đến Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng nói trên để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH thiết bị điện tử chuyên dụng biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn