BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3760/TCT-CS
V/v: trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2010

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

Về nội dung hỏicủa Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tại Hội nghị đối thoạiDoanh nghiệp năm 2010, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

1. Hóa đơn GTGTcó giá trị trên 20 triệu đồng đến hạn thanh toán nhưng chưa thanh toán phảiđiều chỉnh kê khai, điều này rất khó cho thực hiện. Đề nghị có quy định sau 6tháng mới phải điều chỉnh kê khai thuế GTGT.

2. Thuế GTGT củacác chi phí ăn ca không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào có hợp lý hay không?

Trả lời:

1. Tại điểm 4Công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngânhàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT hướng dẫn:

"… trườnghợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán theo phương thức trả chậm, trảgóp có giá trị hàng hóa dịch vụ mua trên 20 triệu đồng, cơ sở kinh doanh vẫnđược khấu trừ thuế, đến thời hạn thanh toán nếu không có chứng từ thanh toánqua ngân hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phảikê khai, điều chỉnh, giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóakhông có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi cơ sở kinh doanh đã điềuchỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hóa khôngcó chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh mới có được chứng từchứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh có quyền khai bổsung nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh trathuế tại trụ sở người nộp thuế".

Đề nghị Tập đoànthực hiện theo hướng dẫn nêu trên.

2. Tại điểm1.2.c1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính về thuế GTGT hướng dẫn.

"c) Xácđịnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

c.1. Thuế GTGTđầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụchịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ."

Tại tiết a, bđiểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính về thuế GTGT hướng dẫn.

1.3. Điều kiệnkhấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định như sau:

a) Có hóa đơngiá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuếgiá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nướcngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoàikhông có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc cóthu nhập phát sinh tại Việt Nam.

b) Có chứng từthanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ trường hợp tổnggiá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệuđồng theo giá đã có thuế GTGT.

Căn cứ vào hướngdẫn nêu trên thuế GTGT đầu vào của khoản chi phí ăn ca của cơ sở kinh doanh nếuđáp ứng được các điều kiện tại tiết a, tiết b điểm 1.3, Mục III, Phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì được khấu trừ toàn bộ.

Tổng cục Thuếthông báo để đơn vị biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lýđể được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CST, PC- BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu VT, CS (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai