BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------

Số: 3761/LĐTBXH-LĐTL

V/v: Sử dụng nguồn lực lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông

Trả lời công văn số 299/VNPT Technology ngày 5/8/2011 của Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Technology), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, Điều 30 Bộ luật Lao động và khoản 2, Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Theo đó, người lao động có thể đồng ký hợp đồng lao động với Công ty mẹ - VNPT Technology và các công ty con của công ty VNPT Technology hoặc người lao động của công ty con có thể ký hợp đồng lao động với các công ty con khác trong công ty VNPT Technology, nhưng phải thực hiện đúng các quy định nêu trên.

2. Khi thực hiện các hợp đồng lao động đối với số lao động nêu tại điểm 1, thì Công ty mẹ - VNPT Technology và các công ty con của công ty VNPT Technology phải thực hiện đầy đủ chế độ, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội; người lao động phải bảo đảm đúng các quy định tại khoản 3, Điều 30 Bộ luật Lao động và khoản 2, Điều 5 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Bưu chính viễn thông được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Tập đoàn Bưu chính viễn thông;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh