BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3761/TCHQ-KTTT
V/v MS linh kiện đầu VCD

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục hải quan Thành phố Hà Nội
- Công ty TNHH điện tử Hiền Quân
(12 Hàng Bài, Hà Nội)

Trả lời công văn số 028/CV-HQ ngày 21 tháng 7 năm 2003 của Công ty TNHH điện tử Hiền Quân về mã số và thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng linh kiện không đồng bộ của đầu video nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 479/NKD /BHN ngày 03 tháng 4 năm 2003 tại Hải quan Thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu không phải là phụ tùng mà nhập khẩu các chi tiết, linh kiện, phụ tùng để lắp ráp đầu VCD, thì thực hiện phân loại theo nguyên tắc nêu tại điểm 2 công văn số 3003/TCHQ-KTTT ngày 25 tháng 6 năm 2003 của Tổng cục Hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trưng cầu giám định của cơ quan chức năng theo những nội dung cụ thể (có đầy đủ các bộ phận tạo nên các đặc trưng cơ bản về hình thức và tính năng của một sản phẩm hoàn chỉnh hay không) để xác định chính xác hàng hoá thực tế nhập khẩu theo quy định tại Thông tư 37/1999/TT /BTC ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính và công văn số 3003/TCHQ-KTTT dẫn trên và giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty. Đồng thời, báo cáo kết quả lên Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Công ty TNHH điện tử Hiền Quân biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn