BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3761/TCT-CS
V/v miễn, giảm tiền sửdụng đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 534/CT-THNVDT ngày 07/4/2015 của Cục Thuế tỉnh QuảngNgãi đề nghị hướng dẫn vướng mắc vềmiễn, giảm tiền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại khoản 5 điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày15/5/2014 củaChính phủ quy định về nguyêntắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất:

“5. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theopháp luật về ưu đãiđầu tưđối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại”.

Tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 76/2014/TT-BTC quy địnhtại Quyếtđịnh miễn, giảm tiền sử dụngđất phải ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chứckinh tế chuyển nhượng quyền sử dụngđất đối với diện tích đất đã được miễn,giảm tiền sử dụng đất thì phải nộp lại số tiền sử dụng đấtđã được miễn, giảmcho nhànước; số tiền sử dụng đất được ghi tại Quyết định này sẽ được tính lạitheo quy định của pháp luật tại thờiđiểm chuyển nhượng”.

Căn cứ quy định, không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụngđất theo phápluật về ưu đãi đầu tư đối vớidự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Vì vậy,trường hợp Công ty CP ĐT Khu du lịch phim trường Vi Nađược UBND tỉnhQuảng Ngãi giao đất có thutiền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng Khuthương mại-dịch vụ Universal Paradisevà được giảm tiền sử dụng đất theo quyđịnh tại Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chínhphủ, nhưngCông ty đã sử dụng một phầndiện tích đất thuộc dự án để xây dựng nhà phố liềnkề để chuyển nhượng kèm theo chuyểnnhượng quyền sử dụng đất lâu dài chohộ gia đình, cá nhân nhằm mục đích thương mại thì Công ty CP ĐT Khu du lịchphim trường Vi Na phải nộp lại số tiềnsử dụng đất đã được giảm cho Nhà nướctương ứng với phần diện tích dùng để xây dựng nhà nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS -BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn