BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 3762/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu thiết bị quan sát dưới nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Công ty XNK Vật tư - Kỹ thuật (REXCO)
(119/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21. Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 314/RC ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Công ty REXCO về mã số và thuế suất mặt hàng thiết bị quan sát dưới nước nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 4435/NK /KD/GL ngày 20 tháng 6 năm 2003 tại Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1889/TCHQ-KTTT ngày 28 tháng 4 năm 2003.

Đề nghị Công ty REXCO có văn bản khiếu nại đến Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. Sau khi Cục Hải quan thành phố Hà Nội giải quyết khiếu nại, nhưng Công ty vẫn không đồng ý thì mới khiếu nại đến Tổng cục Hải quan. Trong hồ sơ khiếu nại đến Tổng cục Hải quan có gửi kèm văn bản trả lời khiếu nại của Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Để có cơ sở giải quyết khiếu nại, Công ty cần gửi kèm theo công văn toàn bộ hồ sơ có liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty REXCO biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn