BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3762/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2015

Kính gửi:

-Cục Thuế thành phố Hà Nội;
-
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Thanh Bình.
(Địa chỉ: 178 Bình Dã, Phường 8, TP. Vũng Tàu)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3702/CV-KTr2 ngày9/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khấu trừ thuế giá trị giatăng và công văn số 94/DIC .TB ngày 30/7/2015 của Công ty cổ phần đầu tư pháttriển xây dựng Thanh Bình (bản photocopy đính kèm).

Về thuế GTGT đối với Hp đồngbồi thường Dự án giữa Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và Liên doanh (Công ty đầutư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim Ngân Phát), Tổngcục Thuế đã có công văn số 2863/TCT-CS ngày 30/8/2013 v/v chính sách thuế trả lờiCục Thuế thành phố Hà Nội, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu như sau:“Trường hợp chuyển nhượng theo Hợp đồng s 05/HĐKT /VTNN-KNP-TB ngày 17/4/2007giữa Tng công ty vật tư nông nghiệpvà Liên doanh (Công ty đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình và Công ty dịch vụ đầu tư Kim NgânPhát) v việc thỏa thuận bồi thường Dự án xây dựng Khudân cư tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đng Nai nếu việc thực hiện đảm bảophù hợp với quy định của pháp luật thì Tng ccThuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cc Thuế thành ph Hà Ni ti công văn s 215/CT-TTr ngày 05/1/2012 nêu trên.

Ngày 18/3/2014, Tổng cục Thuế đã có công văn số 880/TCT-CS đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khai công văn số 2863/TCT-CS nêu trên.

Tuy nhiên, tại công văn số 3702/CT-KTr2 ngày 9/6/2015của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng củaCông ty c phần đầu tư phát triển xâydựng Thanh Bình, Cục Thuế có phản ánh: Ngày 19/5/2015, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình cócông văn về việc xin khấu trừ thuế GTGT tại Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với 02 hóa đơn mà Tổng công ty vật tư Nôngnghiệp xuất cho Công ty cổ phần đầu tư phát trin xây dựng Thanh Bình.

Vì vậy, đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội triển khaicông văn số 2863/TCT-CS nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế thành phố Hà Nội vàCông ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thanh Bình được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu: VT, CS(4b).

TL.TNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân