BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3763/TCHQ-KTTT
V/v MS phụ tùng máy

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty Hữu Hạn Pang Rim Yoochang
(Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Trả lời công văn số 03- 0701/PYV . XNK ngày 24/7/2003 của Công ty hữu hạn Pang Rim Yoochang về việc áp mã số thuế hàng nhập khẩu là các loại phụ tùng, bộ phận của máy tẩy, máy giặt, máy nhuộm, máy dệt... dùng trong công nghiệp dệt. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 37/1999/TT /BTC ngày 07 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu; Căn cứ nguyên tắc phân loại hàng hoá của Hệ thống điều hoà (HS) của Tổ chức Hải quan Thế giới thì:

Hàng hoá được xếp vào nhóm có mô tả đặc trưng nhất sẽ phù hợp hơn xếp vào nhóm có phạm vi khái quát. Do đó: Các chi tiết và bộ phận phụ trợ dùng cho máy dệt (nhóm 84.46, nhóm 84.47) nếu chưa được chi tiết ở nơi khác trong Biểu thuế nhập khẩu thì sẽ thuộc nhóm 84.48 của Biểu thuế nhập khẩu. Các bộ phận của máy giặt khô, máy sấy, máy giặt, máy tẩy trắng, máy nhuộm nếu chưa được chi tiết ở nơi khác trong Biểu thuế nhập khẩu thì sẽ thuộc nhóm 84.51 của Biểu thuế nhập khẩu. Trường hợp bộ phần, phụ tùng của các máy trên đã được chi tiết cụ thể tại một nhóm, mã số của Biểu thuế nhập khẩu thì phải xếp vào nhóm, mã số đó. Việc áp dụng mã số và thuế suất thuế nhập khẩu phải Căn cứ vào tính cấu tạo của hàng hoá thực tế nhập khẩu.

Đề nghị Công ty đến Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi dự định đăng ký làm thủ tục hải quan hàng nhập khẩu, cung cấp các tài liệu có liên quan đến hàng hoá để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Hữu Hạn Pang Rim Yoochang biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn