BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3763 TCT/ĐTNN
V/v chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Công ty Chè Phú Đa
(Thị trấn Thanh Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ)

Trả lời công văn số 119/PDT-CV ngày 20/10/2004 của Công ty chè Phú Đa về vấn đề thủ tục hồ sơ để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT: Trường hợp Công ty xuất khẩu chè để trừ vào số lợi nhuận được chia của bên nước ngoài trong Liên doanh thì điều kiện hồ sơ để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có:

- Hợp đồng bán hàng hoá xuất khẩu ký với nước ngoài.

- Tờ khai Hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận hàng đã xuất khẩu của cơ quan Hải quan.

- Hoá đơn GTGT bán hàng hoá cho nước ngoài.

- Văn bản của Hội đồng quản trị chấp thuận việc xuất khẩu chè để trừ vào số lợi nhuận được chia của phía nước ngoài trong liên doanh.

Cục thuế Phú Thọ phải tiến hành kiểm tra tính chính xác của hồ sơ giấy tờ nêu trên, giá trị lô hàng xuất khẩu được hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán thì Công ty được khấu trừ hoặc hoàn lại thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến