BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3765/BNN-TCCB
V/v đăng ký mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tếHà Nội trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ đào tạonguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vựcnông nghiệp và phát triển nông thôn cho các tỉnh Miền Bắc.

Trường đã được Bộ Giáo dục và Đàotạo cho phép tuyển sinh hệ trung học chuyên nghiệp cho 11 ngành và chuyên ngànhđào tạo là: Chế biến và Bảo quản lương thực, Chế biến và Bảo quản thực phẩm,Kiểm nghiệm chất lượng Lương thực thực phẩm, Kinh doanh thương mại và dịch vụ,Hạch toán kế toán, Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội, Thống kê, Tàichính ngân sách, Điện công nghiệp và dân dụng, Sửa chữa ô tô xe máy và Côngnghệ thông tin.

Xét tờ trình số 154 CV/ĐT ngày04/11/2010 về việc đăng ký mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của TrườngCao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội; sau khi xem xét nhu cầu thực tế, khả năngđào tạo, đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hiện tại và trongnhững năm tới của Nhà trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý vàkính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinhtế Hà Nội đào tạo trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ngành Kinh tế nôngnghiệp từ năm học 2010 - 2011.

Đề nghị Quý Bộ quan tâm giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học