BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3766/BNN-TCCB
V/v đề nghị xếp lương đối với viên chức nghỉ hưu thuộc Tổng cục Thủy lợi

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Tổng cục Thủy lợi đã có công văn số765 TCTL-CP ngày 02/11/2010 về việc đề nghị xét nâng ngạch không qua thi đốivới viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đốivới cán bộ, công chức, viên chức khi có thông báo nghỉ hưu, Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị Bộ Nội vụ xét, nâng ngạch và xếp lương đối vớiviên chức thuộc Tổng cục Thủy lợi như sau:

Giáo sư Nguyễn Tất Đắc, sinh ngày01/10/1945, Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính, Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Namthuộc Tổng cục Thủy lợi, tham gia công tác tháng 12/1967, hệ số lương hiệnhưởng 6,78 bậc 8/8 ngạch Nghiên cứu viên chính, mã ngạch 13.091, từ ngày01/11/2007. Trong quá trình công tác ông Nguyễn Tất Đắc luôn hoàn thành nhiệmvụ, 10 năm trước khi nghỉ hưu không bị bất cứ hình thức kỷ luật nào, đã cóthông báo nghỉ hưu từ ngày 01/11/2010 (Thông báo số 234 TCTL-VP ngày23/6/2010). Tuy nhiên, do đơn vị nghiên cứu và hoàn tất các thủ tục giải quyếtchế độ đối với Giáo sư Nguyễn Tất Đắc chưa kịp thời. Để đảm bảo chế độ đối vớiviên chức khi nghỉ hưu, Tổng cục Thủy lợi đã có công văn đề nghị Bảo hiểm xãhội lùi thời gian làm thủ tục hưu trí đối với Giáo sư Nguyễn Tất Đắc đến hếtngày 31/12/2010 (có công văn kèm theo).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đề nghị Bộ Nội vụ xem xét bổ nhiệm và xếp lương đối với Giáo sư Nguyễn TấtĐắc, bậc 3/6 ngạch Nghiên cứu viên cao cấp, hệ số lương 6,92, mã ngạch 13.090,được hưởng từ ngày 01/10/2010./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học