TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3766/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Shimizu Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 3,tòa nhà Láng Hạ, 14 Láng Hạ, Hà Nội)MST: 0106708836

Trả lời công văn không số ngày 16/01/2015 của Công ty TNHHShimizu Việt Nam hỏi về chính sách thuế đối với việc mua TSCĐ thanh lý của vănphòng đại diện, Cục thuế Thành phố Hà Nộicó ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BộTài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị giatăng quy định:

+ Tại khoản 3 Điều 5 Chương I quy định chung:

“3. Tổ chức, cá nhânkhông kinh doanh, không phải người nộpthuế GTGT bán tài sản. ”

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quyđịnh vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ng dịch vụ:

+ Tại Khoản 1 Điều 11 quy định về đối tượng mua hóa đơn của cơ quanthuế:

“1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đi tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng cóhoạt động kinh doanh (bao gm cả hợp tác xã, nhà thu nước ngoài, han quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhung cóhoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không đượcthành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyênngành khác. ... ”

+ Tại Khoản 1 Điều 13 hướng dẫn về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“7. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinhdoanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cn có hóa đơn đ giao cho khách hàng.

Trường hợp t chức không phi là doanh nghiệp, hộ và cá nhânkhông kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụthuộc đi tượng không chịu thuế giá trị giatăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn. ”

Căn cứ các quy định trên, đề nghị Công ty TNHH Shimizu ViệtNam cung cấp hợp đồng mua bán tài sảnthanh lý ký với Văn phòng đại diện Shimizu Corporation và liên hệ Bộ phận một cửa- Cục Thuế TP Hà Nội (Địa chỉ: G23-24 Thành Công, đường Nguyên Hồng, quận BaĐình, Hà Nội) để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội thông báo để đơn vị biết và thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này./,

Nơi nhận:- Như trên;
- PKtr1; P pháp chế;
- Lưu:VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến