VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3767/VPCP-QHQT
V/v chủ trương ưu đãi đầu tư và cấp chứng nhận đầu tư cho Dự án thành lập Công ty TNHH Nokia Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh BắcNinh (văn bản số 841/UBND-CN ngày 09 tháng 5 năm 2011), ý kiến của các cơ quanliên quan (của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3021/BKHĐT-QLKT ngày 17tháng 5 năm 2011, của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 1135/BKHCN-ĐTGngày 25 tháng 5 năm 2011, của Bộ Tài chính tại văn bản số 7331/BTC-CST ngày 06tháng 6 năm 2011), về chủ trương ưu đãi và cấp chứng nhận đầu tư thành lập Côngty TNHH Nokia Việt Nam với mục tiêu chính là sản xuất, gia công và lắp ráp điệnthoại di động tại Khu công nghiệp VSIP, tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo việcxem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án thành lập Công ty TNHH Nokia Việt Namtheo các quy định ưu đãi của pháp luật hiện hành đối với doanh nghiệp chế xuất.Khi nào doanh nghiệp đủ điều kiện công nghệ cao thì sẽ đăng ký để cấp ưu đãitheo doanh nghiệp công nghệ cao sau.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơquan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý